Exit

A Fornax ICT Kft. weboldalán az Eventus árlista, és egyéb dokumentumok megtekintéséhez megadott adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Érdeklődő!

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával nagyvállalati termékünk iránt történő érdeklődése révén. Kérjük, hogy mielőtt megtekintené árlistánkat és a termékhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat, ismerje meg az adatvédelmi tájékoztatónkat.

1. Az adatkezelő adatai

Az adatkezelő cégneve: Fornax ICT Kft.
Székhelyének címe: 1123 Budapest, Táltos utca 1.
E-mail: info@fornax.hu
Honlap: https://www.fornaxict.hu

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő tisztában legyen azzal, hogy mely cégek érdeklődnek az Eventus nagyvállalati szoftvertermék iránt, így kedvezmények, rendkívüli ajánlatok, licenc-portfólió változás vagy verzióváltás esetén közvetlenül meg tudja keresni a termék iránt érdeklődőket ajánlataival. Továbbá amennyiben az érdeklődő a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fornax ICT Kft. elektronikus úton is megkeresse ajánlataival, abban az esetben az adatkezelés célja a hírlevél küldéséhez szükséges adatbázis fenntartása, közvetlen üzletszerzési célú elektronikus hírlevél küldése végett.

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontján alapul, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, megfelelő tájékoztatáson alapuló, konkrét és önkéntes hozzájárulása.

3.1. Eventus nagyvállalati termékhez kapcsolódó árlista, és egyéb dokumentumok megtekintéséhez megadott adatok:

Az adatkezelés a GDPR 6. Cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása alapján jogszerű. Amennyiben a regisztrált felhasználó csak ehhez az „alap-adatkezeléshez” adja hozzájárulását, úgy ennek birtokában az adatkezelő csak nem elektronikus úton jogosult a későbbiekben megkeresni az érintettet közvetlen üzletszerzési célú hirdetéseivel, ajánlataival.

3.2. Elektronikus hírlevélre történő feliratkozás:

Amennyiben az érdeklődő a kedvezményekről, illetve rendkívüli ajánlatokról elektronikus megkeresés útján kíván információt kapni a Fornax ICT Kft.-től a megadott e-mail címre és / vagy telefonszámra, úgy ehhez feltétlenül az Ön külön hozzájárulására van szükség, amelyet a jelen Adatkezelési Tájékoztató melletti jelölőnégyzet („FELIRATKOZOM”) bejelölésével adhat meg. A hírlevélre történő feliratkozás esetén Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 12. és 13. Cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontján alapul, összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

A 3.1. szerint kezelt adatok: név, cégnév, beosztás, működési terület.

A 3.2. szerint kezelt adatok: e-mail cím, telefonszám.

A Fornax ICT Kft. a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli az érintettnek az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásáig, vagy az adatkezelési cél megszűnéséig.

5. Az adatokhoz való hozzáférés

A megadott személyes adatokat a Fornax ICT Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. A Fornax ICT Kft. a kezelt személyes adatokat – törvényben meghatározott esetek kivételével – harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra.

6. Adatbiztonság

A beérkezett személyes adatok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Fornax ICT Kft. kiemelten gondoskodik. Az adatkezelő az elektronikus adatbázist jelszóval, valamint az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen hozzáféréstől, valamint a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés ellen.

7. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Ön mint érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintetti jogok gyakorlására irányuló igényét illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását e-mailben az info@fornax.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől.
Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Close
Go top